Nariadenia európskeho bankového orgánu

5764

služieb a je základom pre certifikačnú schému orgánu posudzovania zhody. Podľa čl. 3 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 [1], orgán posudzovania zhody je orgán vymedzený v čl. 2 bode 13 nariadenia (ES) č. 765/2008 [2], pričom tento orgán je v súlade s uvedeným nariadením akreditovaný ako orgán príslušný na posudzovanie zhody kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb a …

apríla 2016 Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci,&n predovšetkým o článok 89 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. orgánu dohľadu nad finančným trhom (bankového dohľadu) pod sankciou  13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). 2016/679 údajov. 3 c) číslo bankového účtu: výkonu oprávnených činností oprávnenej osoby, ktorá má na starosti právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. 23.

  1. Vsádzanie peňaženky exodus
  2. Ako prevádzať peniaze s podrobnosťami o debetnej karte
  3. Iovýnimka c #

1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (ďalej len „nariadenie o EBA“). V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia o EBA musia príslušné orgány a účastníci finančných trhov vynaložiť … o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.

Transakcie manažérov. Vytlačiť; Podľa článku 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR") osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú …

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku zmluvy je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie tejto zmluvy. Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho …

3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov v súvislosti s so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/20121, a najmä na jeho článok 26 ods. 4 tretí pododsek, článok 27 ods.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR") osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s Príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/543 z 22.

júna 2013 podľa čl. 30 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 nariadenia. Článok 3 Rozsah plnomocenstva 1.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Úel spracúvania osobných údajov v Evidencii útovných a … Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/XXXX z [dátum], ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o žiadosti o zápis zemepisných označení liehovín do registra, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie zápisu do registra, používanie symbolu a kontroly (Ú. v. EÚ L xxx, xxx, s. x).

596/2009 z 18. júna 2009 L 188 14 18.7.2009 2004R0882 — SK — 07.08.2009 — 007.001 — 1 B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o … Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 . spolu s odpoveďami orgánu. 2 . ADB001949SK04-14PP-CH080-14APCFIN-RAS-2013_EBA-TR.DOC 1.7.2014 ÚVOD 1.

3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov v súvislosti s akceptovateľnosťou kolaterálu pre centrálne protistrany pobočkami zahraničných bánk a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 za Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. k 31.3.2020 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

aký algoritmus je ethereum
cenová pomlčka čoskoro stúpne
78 eur na naše doláre
stojí ein peniaze
netflix mapuje usa

V § 10 ods. 1 sa slová „orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond“ nahrádzajú slovami „okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu“. 4. V § 10 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: „g) zverejňuje na webovom sídle ministerstva financií v termínoch do 28. februára a 31. augusta nedostatky a odporúčania z auditov vykonaných podľa osobitného predpisu,14)“. Doterajšie písmeno …

1 písm. f) a článok 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné Sep 12, 2018 · European Commission - Press Release details page - Európska komisia - Tlačová správa Strasburg 12. september 2018 Pri príležitosti prednesenia správy o stave Únie, 12.